Điều kiện hưởng lương hưu năm 2024 đối với người lao động

Trong hệ thống Bảo hiểm Xã hội, lương hưu đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cuộc sống ổn định và trợ cấp cho người lao động khi nghỉ hưu. Năm 2024 là một năm quan trọng trong việc xác định điều kiện để người lao động được hưởng lương hưu. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về điều kiện này, chúng tôi sẽ trình bày về các yêu cầu cần đáp ứng để người lao động có thể hưởng lương hưu. Với thông tin chi tiết và chính xác, bài viết sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về điều kiện hưởng lương hưu năm 2024. Hãy tiếp tục đọc để có thông tin chi tiết và đáng tin cậy về chủ đề quan trọng này.

Những điểm mới về độ tuổi nghỉ hưu trong năm 2024

Đối với người lao động trong điều kiện lao động bình thường. Tuổi nghỉ hưu sẽ được điều chỉnh theo lộ trình. Nam lao động sẽ đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2028 khi đạt tuổi 62. Trong khi nữ lao động sẽ đủ tuổi vào năm 2035 khi đạt tuổi 60.

Những điểm mới về độ tuổi nghỉ hưu trong năm 2023

Từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường đã được quy định là 60 tuổi 03 tháng đối với nam và 55 tuổi 04 tháng đối với nữ. Sau đó, mỗi năm sẽ tăng thêm 03 tháng đối với nam và 04 tháng đối với nữ.

Tuy nhiên, có một số trường hợp đặc biệt cho phép người lao động nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn hoặc cao hơn so với quy định trên. Đó là trường hợp khi người lao động bị suy giảm khả năng lao động. Hoặc làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Ngoài ra, người lao động làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn cũng có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn.

Đối với những người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt khác, cũng có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn.

Điều kiện hưởng lương hưu trong năm 2024

Điều kiện hưởng lương hưu năm 2024 khi tham gia Bảo hiểm Xã hội bắt buộc

Đủ thời gian đóng Bảo hiểm Xã hội trong ít nhất 20 năm khi nghỉ việc trở đi.

Tuổi nghỉ hưu phải đáp ứng quy định. Lao động nam cần đạt đủ tuổi 60 tuổi và 9 tháng. Trong khi lao động nữ cần đạt đủ tuổi 56 tuổi.

Điều này áp dụng cho những người lao động tham gia Bảo hiểm Xã hội bắt buộc. Đồng thời làm việc trong điều kiện lao động bình thường. Việc đáp ứng cả hai điều kiện trên sẽ cho phép họ đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định pháp luật. Điều này nhằm đảm bảo quyền lợi và trợ cấp lương hưu cho người lao động khi họ đạt đến tuổi nghỉ hưu.

Điều kiện hưởng lương hưu năm 2024 khi tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện

Đáp ứng tuổi nghỉ hưu theo quy định: Lao động nam cần đủ tuổi 60 tuổi và 9 tháng. Trong khi lao động nữ cần đủ tuổi 56 tuổi.

Đáp ứng thời gian đóng Bảo hiểm Xã hội ít nhất trong 20 năm trở lên.

Trong trường hợp người lao động đã đạt đủ tuổi theo quy định để hưởng lương hưu. Tuy nhiên thời gian đóng Bảo hiểm Xã hội chưa đủ 20 năm. Họ sẽ được tiếp tục đóng Bảo hiểm Xã hội cho đến khi đạt đủ 20 năm. Từ đó có đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Qua đó, điều này nhằm đảm bảo rằng người lao động tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện sẽ nhận được lương hưu khi đáp ứng đồng thời cả yêu cầu về tuổi và thời gian đóng Bảo hiểm Xã hội.

Điều kiện hưởng lương hưu năm 2024 đối với cán bộ, công chức cấp xã

Đã đóng Bảo hiểm Xã hội trong khoảng thời gian từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm.

Đủ tuổi 56 tuổi.

Tuy nhiên, trong các trường hợp lao động đặc biệt, có thể được nghỉ hưu trước tuổi quy định. Thời gian nghỉ hưu trước tuổi có thể từ 5 năm đến 10 năm. Theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Điều này đảm bảo rằng người lao động nữ tham gia Bảo hiểm Xã hội sẽ có quyền hưởng lương hưu. Khi đáp ứng các điều kiện về thời gian đóng Bảo hiểm Xã hội và tuổi nghỉ hưu. Đồng thời, những trường hợp đặc biệt sẽ được cân nhắc và có thể nghỉ hưu trước tuổi theo quy định pháp luật để đáp ứng các nhu cầu và tình huống đặc thù.

Điều kiện hưởng lương hưu 2023 đối với cán bộ, công chức cấp xã 

Mức hưởng lương hưu mà người lao động nhận được năm 2024

Đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc

Mức lương hưu hàng tháng được tính bằng cách nhân tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng với mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm Xã hội.

Tỷ lệ hưởng lương hưu năm 2024 được tính theo các quy định sau đây:

Đối với lao động nữ: Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45%. Tương ứng với 15 năm đóng Bảo hiểm Xã hội. Sau đó cứ mỗi năm đóng Bảo hiểm Xã hội, tỷ lệ tăng thêm 2%. Mức tối đa hưởng lương hưu là 75%.

Đối với lao động nam: Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45%. Tương ứng với 20 năm đóng Bảo hiểm Xã hội. Sau đó cứ mỗi năm đóng Bảo hiểm Xã hội, tỷ lệ tăng thêm 2%. Mức tối đa hưởng lương hưu là 75%.

Để đạt tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa năm 2024 là 75%. Người lao động nữ cần đóng Bảo hiểm Xã hội trong ít nhất 30 năm trở lên khi nghỉ hưu. Trong khi người lao động nam cần đóng Bảo hiểm Xã hội trong ít nhất 35 năm trở lên khi nghỉ hưu.

Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động sẽ giảm 2% tỷ lệ hưởng lương hưu. Trong trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ dưới 6 tháng, mức giảm sẽ là 1%. Trong khi từ trên 6 tháng trở lên, tỷ lệ hưởng lương hưu không bị giảm.

>>>>Xem thêm: Cung ứng lao động Bình Dương

Trường hợp lao động tham gia BHXH tự nguyện

Mức hưởng lương hưu năm 2024 của người lao động tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện được tính dựa trên công thức sau:

Mức lương hưu hàng tháng = tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng x mức bình quân thu nhập tháng đóng Bảo hiểm Xã hội.

Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính như sau:

Đối với lao động nữ: Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45%. Tương ứng với 15 năm đóng Bảo hiểm Xã hội. Sau đó, mỗi năm đóng Bảo hiểm Xã hội, tỷ lệ tăng thêm 2%. Mức tối đa hưởng lương hưu là 75%.

Đối với lao động nam: Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45%. Tương ứng với số năm đóng Bảo hiểm Xã hội là 20 năm. Sau đó, mỗi năm đóng Bảo hiểm Xã hội, tỷ lệ tăng thêm 2%. Mức tối đa hưởng lương hưu là 75%.

Mức bình quân thu nhập tháng đóng Bảo hiểm Xã hội được tính bằng việc lấy bình quân các mức thu nhập tháng đã đóng Bảo hiểm Xã hội trong toàn bộ thời gian tham gia. Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng Bảo hiểm Xã hội được tính dựa trên hệ số trượt giá.

Trường hợp lao động tham gia BHXH tự nguyện

Trường hợp người lao động vừa tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện

Mức hưởng được đối với người lao động, khi tham gia Bảo hiểm Xã hội bắt buộc và tự nguyện, được tính theo công thức sau:

Mức lương hưu hàng tháng = tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng x mức bình quân thu nhập và tiền lương tháng đóng Bảo hiểm Xã hội.

Tỷ lệ hưởng lương hưu được tính như sau:

Đối với lao động nữ: Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45%. Tương ứng với 15 năm đóng Bảo hiểm Xã hội. Sau đó cứ mỗi năm đóng Bảo hiểm Xã hội, tỷ lệ tăng thêm 2%. Mức tối đa hưởng lương hưu là 75%.

Đối với lao động nam: Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45%. Tương ứng với số năm đóng Bảo hiểm Xã hội là 20 năm. Sau đó cứ mỗi năm đóng Bảo hiểm Xã hội, tỷ lệ tăng thêm 2%. Mức tối đa hưởng lương hưu là 75%.

Trường hợp người lao động đã tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện trước đó. Mức bình quân thu nhập và tiền lương tháng đóng Bảo hiểm Xã hội để tính lương hưu được tính theo công thức sau:

Mức bình quân thu nhập và tiền lương tháng đóng Bảo hiểm Xã hội = [Tổng các mức thu nhập tháng đóng Bảo hiểm Xã hội tự nguyện + (Mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm Xã hội bắt buộc * Tổng số tháng đóng Bảo hiểm Xã hội bắt buộc)] / [Tổng số tháng đóng Bảo hiểm Xã hội (bắt buộc + tự nguyện)].

hotline
chat facebook
chat zalo